Menu

Samen op het water / Ensemble sur l’eau

(Vous lisez notre message en français, un peu plus bas.) 

 

In 2023 staat de maand mei opnieuw in het teken van de pleziervaart en de watersport.

Samen met verschillende partners wil de FOD Mobiliteit en Vervoer de pleziervaart en watersport in België zo breed mogelijk onder de aandacht brengen.

Zo wordt er een brede mediacampagne opgezet op de radio (over heel België) en via sociale media om de vele mogelijkheden van ontspanning op het water toe te lichten.

Bovendien zullen geïnteresseerden activiteiten kunnen uitproberen om zo zelf te ontdekken hoe leuk pleziervaart en watersport is.

Daarom verwijzen we ook telkens naar kennismakingsactiviteiten en initiaties (gratis of tegen een spotprijs), die door clubs, vaarscholen of onze bedrijven in de maand mei worden aangeboden.

Hoe meer activiteiten we samen aanbieden, hoe meer we samen de pleziervaart en watersport in de kijker kunnen zetten!

Hier ligt een belangrijke opdracht voor elk van onze Nautibel-leden!

Vandaar onze oproep: als u en/of uw bedrijf wil deelnemen aan de campagne door kennismakingsactiviteiten of initiaties (gratis of tegen een spotprijs) aan te bieden in de maand mei,  dan biedt deze campagne u daartoe graag de mogelijkheid. Dan nemen we u mee op in de lijst van organisaties die activiteiten aanbieden op onze webpaginahttps://mobilit.belgium.be/nl/news/samenophetwater-ontdek-mei-de-pleziervaart (*).

Wat we concreet als partner verwachten:

  • U voorziet in een webpagina specifiek voor de kennismakingsactiviteiten of initiaties (gratis of tegen een spotprijs) die u in mei aanbiedt;
  • Op deze webpagina verwijst u algemeen naar de campagne #samenophetwater en naar de webpagina https://mobilit.belgium.be/nl/news/samenophetwater-ontdek-mei-de-pleziervaart;
  • De inschrijvingen voor de activiteiten gebeuren door u (vermeld duidelijk het maximaal aantal deelnemers en het aantal openstaande plekken);
  • We nodigen u uit om de social mediacampagne #samenophetwater in mei mee te ondersteunen door zelf berichten met de hashtag #samenophetwater te posten en/of onze posts te delen.

Als u wilt aansluiten bij onze campagne, gelieve dit te laten weten via het emailadres promotion.yachting@mobilit.fgov.be ten laatste tegen 15 maart 2023.

Gelieve uw webpagina (specifiek voor de kennismakingsactiviteiten of initiaties (gratis of tegen een spotprijs) die u in mei aanbiedt) door te geven zodra die beschikbaar is.

Gelieve ook aan te geven onder welke categorie u valt: vaarschool, club (geen lid van een overkoepelende organisatie), verhuurbedrijf of watersportbedrijf.

Vorig jaar was onze gezamenlijke campagne een groot succes, met een geslaagde radiocampagne op Radio2 & RTBF en druk bijgewoonde initiaties bij clubs van WWSV en FFYB.

We hopen dit jaar samen – met nog meer partners – nog beter te doen!

promotion.yachting@mobilit.fgov.be

U vindt meer info op https://mobilit.belgium.be/nl/news/samenophetwater-ontdek-mei-de-pleziervaart.


En 2023, le mois de mai sera à nouveau consacré à la navigation de plaisance et aux sports nautiques.

En collaboration avec différents partenaires, le SPF Mobilité et Transports entend faire connaître le plus largement possible la navigation de plaisance et les sports nautiques en Belgique.

Une vaste campagne médiatique est prévue à la radio (à travers la Belgique) et via les médias sociaux afin d’illustrer les nombreuses possibilités de loisirs sur l’eau.

En outre, des personnes intéressées puissent essayer des activités afin de découvrir par elles-mêmes combien la navigation de plaisance et les sports nautiques sont amusants.

C’est pourquoi nous faisons également référence aux activités de découverte et aux initiations (gratuites ou à prix réduit) proposées au cours du mois de mai par les clubs, les écoles de navigation ou d’autres partenaires, comme nos entreprises de Nautibel.

Plus nous proposerons d’activités ensemble, plus nous pourrons, ensemble, mettre en avant la navigation de plaisance et les sports nautiques !

Et voici donc une mission importante pour chacun de nos membres !

D’où notre appel : si vous souhaitez participer à la campagne en proposant des activités de découverte ou d’initiations (gratuites ou à prix réduit) dans le courant du mois de mai, nous vous en offrons la possibilité. Nous vous inclurons alors dans la liste des organisations proposant des activités sur notre page internet : https://mobilit.belgium.be/fr/news/ensemblesurleau-en-mai-decouvrez-la-navigation-de-plaisance (*).

Ce que nous attendons concrètement de nos partenaires :

  • Vous créez une page internet spécifique pour les activités de découverte ou les initiations (gratuites ou à prix réduit) que vous proposerez au mois de mai ;
  • Cette page internet doit également faire référence à la campagne #ensemblesurleau et à la page internet https://mobilit.belgium.be/fr/news/ensemblesurleau-en-mai-decouvrez-la-navigation-de-plaisance ;
  • Les inscriptions aux activités sont effectuées par vos soins (vous devez indiquer clairement le nombre maximum de participants et le nombre de places disponibles) ;
  • Pendant le mois de mai, nous vous invitons à promouvoir la campagne #ensemblesurleau sur les médias sociaux, en publiant vos propres messages avec le hashtag#ensemblesurleau et/ou en partageant nos posts.

Si vous souhaitez vous joindre à notre campagne, veuillez nous le faire savoir via l’adresse e-mail promotion.yachting@mobilit.fgov.be au plus tard le 15 mars 2023. Nous vous demandons de nous faire parvenir votre page internet (pour les activités de découverte ou les initiations (gratuites ou à prix réduit) que vous proposerez en mai) dès qu’elle sera disponible. Merci d’indiquer également à quelle catégorie vous appartenez : école de navigation, club (non membre d’une organisation faîtière), société de location ou entreprise nautique.

L’année dernière, notre campagne commune a été couronnée de succès, grâce à une campagne radio réussie sur Radio2 & la RTBF ainsi que des initiations bien suivies dans les clubs de la WWSV et de la FFYB. Nous espérons faire encore mieux cette année, avec encore plus de partenaires !

promotion.yachting@mobilit.fgov.be

Pour plus d’informations : https://mobilit.belgium.be/fr/news/ensemblesurleau-en-mai-decouvrez-la-navigation-de-plaisance.

 

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services