Menu

Nieuwe wetgeving voor de pleziervaarder – de visie van NAUTIBEL

Nautibel dankt de Overheid om de sector de gelegenheid te hebben gegeven om op een positieve en interactieve wijze samen te werken aan de toekomst van de pleziervaart. Met genoegen stelt Nautibel vast dat de Belgische Overheid momenteel haar werk maakt van de hervorming van de pleziervaartwetgeving om de veiligheid van de pleziervaarder te garanderen en om te sensibiliseren tot het volgen van een degelijke opleiding. De nieuwe pleziervaartwet en uitvoeringsbesluiten zullen vermoedelijk deze zomer aangekondigd worden.

Bij de ontwikkeling werd steeds met een aantal basisprincipes rekening gehouden, namelijk dat de inhoud van de pleziervaartwet zinvol, haalbaar en betaalbaar moet zijn. Dit moet er tevens toe leiden dat ook in België een modern opleidingssysteem ontstaat, zodat er geen buitenlandse brevettenvlucht meer nodig is.

NAUTIBEL visie pleziervaartreglementenWij zetten een aantal zaken op een rijtje waaraan Nautibel medewerkers een positieve bijdrage hebben geleverd om tot een realistisch voorstel te komen

 

 • Er komt momenteel geen verplicht vaarbewijs voor het varen op zee, tenzij een internationaal akkoord wordt bereikt dienaangaande. In dit geval zullen onze nieuwe Belgische pleziervaart-brevetten op het peil staan van de internationale vereisten. Nautibel stelt graag haar expertise ter beschikking indien een eventuele verplichting aan de orde zou komen.
 • De vaarbevoegdheid van de brevetten wordt uitgebreid. Het Algemeen Stuurbrevet zal bovenop de binnenwateren en de Schelde een zone van 6 NM (vanaf de kust) op zee voorzien. Het Yachtman brevet wordt waarschijnlijk uitgebreid van 50 naar 200 NM vanaf de kust.
 • De opleidingen en examens voor de verschillende brevetten worden voortaan modulair opgebouwd. Dit biedt voor de kandidaten Yachtman het voordeel dat zij niet getoetst zullen worden voor de examenstof van de niveaus Stuurbrevet.
 • De bestaande benamingen van de brevetten blijven behouden, namelijk het Beperkt Stuurbrevet, het Algemeen Stuurbrevet, het Yachtman brevet en het Yachtnavigator brevet. Alleen de inhoud en de vaarbevoegdheid van deze brevetten worden gewijzigd zodaning dat geen nieuwe internationale informatieronde noodzakelijk wordt. Tevens komt er een onderscheid tussen motorvaren en zeilen.
 • De meerkeuze examenvragen van de Overheid werden grondig nagekeken en verbeterd. Deze operatie is nog steeds lopende voor de vakken reglementen, navigatie, uitrusting, weerkunde, veiligheid en communicatie. Absurde vragen werden en worden verwijderd. Bij het opstellen van nieuwe vragen wordt er gestreefd naar een evenwichtige mix van enerzijds vragen waarvoor parate kennis vereist is en anderzijds praktisch gerichte denkvragen. Dit alles onder controle van de examencommissie, waarin ervaren en deskundige pleziervaarders zetelen benoemd door de Minister.
 • Er komen door de Overheid erkende opleidingscentra voor de praktijkmodules van het Stuurbrevet en het Yachtman brevet.

 

 • Om het Stuurbrevet te bekomen moet de kandidaat aantonen over voldoende en verantwoorde praktijkervaring te beschikken aangaande motorvaren (voor iedereen) en zeilen (voor zeilers). Om het Yachtman brevet te bekomen wordt de praktijkervaring van de kandidaat geëvalueerd door een erkende vaarschool tijdens de praktijkmodule, en moet de kandidaat zijn bekwaamheid aantonen als schipper die over de vereiste navigatiekennis beschikt.
 • Er zal de mogelijkheid geboden worden aan Yachtman kandidaten om, op voorstel van de evaluatiecommissie benoemd door de Minister, een behoorlijke praktische ervaring te bewijzen, die hen vrijstelt van een beoordeling van de praktijkmodule voor het Yachtman brevet.
 • Er zullen soepele overgangsmaatregelen komen, die een voldoende lange periode van kracht blijven. De nieuwe brevetten zullen een beduidende meerwaarde bezitten, vergeleken met de oude gelijknamige brevetten. Nautibel pleit ervoor dat bezitters van de oude brevetten, zonder extra examens of testen, hun brevetten kunnen omruilen in de nieuwe structuur.
 • De pleziervaartuigen ingezet voor bedrijfs- of beroepsdoeleinden zullen slechts eens om de vijf jaar moeten geschouwd worden door de Belgische Overheid.
 • Schippers die met bovenvermelde vaartuigen in de Belgische wateren varen zullen moeten beschikken over een officiëel Yachtman brevet. De opleiding Yachtman heeft een volwaardig maritiem niveau, dat theoretische én praktische kennis garandeert.
 • Schippers die met bovenvermelde vaartuigen buiten de Belgische wateren varen zullen over een STCW vaarbevoegdheid moeten beschikken. Maar het nieuwe brevet van Yachtman zal hen makkelijk, zonder overlapping van leerstof noch ingangsproef, toegang verlenen tot de vereiste professionele STCW opleidingen. Dit betekent dat de instapdrempel van Commercial Yachting voor de internationale wateren wordt verlaagd. Nautibel pleit ook voor een vrijstelling van bovengenoemde STCW vaarbevoegdheid voor instructeurs van vaaropleidingen in de ‘niet commerciële’ vaart.
 • De verplichte basisuitrusting voor pleziervaartuigen zal aangepast worden aan de huidige tijden en behoeften. Deze uitrusting zal afhankelijk zijn van het gebied waarin gevaren wordt.
 • De pleziervaartuigen zullen, qua radio-communicatie, een maximum aan veiligheid bieden in de Belgische Wateren, maar vooral ook in de internationale wateren. We denken hier aan de EPIRB dat het enige baken is dat zekerheid biedt onder de koepel van het internationaal GMDSS veiligheidsysteem. Bovendien wordt ook de marifoon een deel van de verplichte uitrusting.
 • Nautibel heeft concrete voorstellen gedaan i.v.m. de problematiek van de registratie van demovaartuigen. Hierdoor zullen handelaars gevrijwaard zijn van hoge kosten en een tijdrovende procedure.
  Nautibel bereikt via haar netwerk meer dan 70.000 watersporters en pleziervaarders en heeft bijgevolg één van de grootste draagvlakken voor de pleziervaart in België.

 

Daarom wenst Nautibel

– dat ALLE beoefenaars van de pleziervaart aan hun trekken komen en niet alleen deze die lid zijn van de watersport- en pleziervaartfederaties in dit land,
– dat bovendien particuliere initiatieven kunnen erkend worden als representatieve organisaties,
– dat de regelgeving en de evaluatie van de kennis vereist voor de verschillende brevetten uitsluitend onder de controle blijft van de Belgische Overheid

© 2024 - Nautibel Motionmill webdesign, seo & internet services