Fédération belge des sports nautiques Plaisancier Documentation & téléchargements
Inschrijven Nieuwsbrief
Wenst u op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, schrijf u dan hieronder in en ontvang onze nieuwsbrief boordevol handige tips en weetjes.
E-mailadres:*
Firmanaam:*
Voornaam:*
Naam:*

Accès membresDocumentation & téléchargements
Documents de bord PDF Imprimer Envoyer

Haut-Escaut, blocs VHF

Pour pouvoir naviguer dans la zone du Haut-Escaut vers l'amont jusqu'après Anvers, l'écoute du mariphone est désormais obligatoire. L'ensemble de l'estuaire de l'Escaut a été subdivisé en 'blocs' auxquels correspond un canal VHF différent sur lequel votre mariphone doit être branché.

Cette écoute permet de suivre le trafic fluvial (principalement le trafic professionnel), important à cet endroit. Le but n'est pas que la navigation de plaisance intervienne dans les communications, sauf en cas de nécessité absolue.

Lire la suite...
 
TVA et TMC pour des bateaux de plaisance PDF Imprimer Envoyer


Lire la suite...
 
L'agrément CE – la garantie d'un bateau certifié PDF Imprimer Envoyer

Depuis juin 1998, les yachts neufs mesurant entre 2,5 et 24 mètres de longueur doivent arborer une marque d'agrément CE.  Certaines embarcations ne sont pas soumises à cette réglementations, comme les canoës, les kayaks, les pédalos et les planches de surf. L'affichage de la marque implique que le bateau est conforme à la réglementation européenne.

Un yacht répondant aux normes européennes de sécurité et de construction les plus récentes est autorisé à porter une marque CE.

L'obligation légale prescrit les modalités d'affichage de cette marque :

    * Une plaque signalétique en métal, portant la marque CE officielle et apposée à un endroit bien visible.
    * Le Craft Identification Number (code CIN), apposé côté tribord de la poupe.
    * Lors de la remise de l'embarcation à son nouveau propriétaire, un mode d'emploi et un certificat de conformité doivent lui être délivrés.

En guise de garantie, le nouveau propriétaire peut compter sur le fait que tout nouveau bateau de plaisance doit être livré assorti de ces trois éléments.

Depuis le 1er janvier 2006, un agrément CE est également exigé pour le moteur.

Lors de la demande de la lettre de pavillon, les déclarations correspondant aux deux certificats de conformité CE peuvent être présentées en néerlandais, en français et en allemand – les trois langues nationales officielles.

Lire la suite...
 
De algemene handels – of ondernemersvoorwaarden, zo belangrijk als een vingerafdruk PDF Imprimer Envoyer
Justitie-web

Voor evidenties moet men het beste goed oppassen want ze zijn verraderlijk.

De ondernemingen of handelszaken die bij NAUTIBEL zijn aangesloten zijn eraan gehouden om bij hun diensten of producten een factuur af te leveren, enerzijds als betalingsaansporing vanuit het bedrijf aan de klant, anderzijds als betalingsbewijs dat de klant betaald heeft.

Een factuur is op zich een kleine overeenkomst waarin allerhande zaken zoals waarborgen, betalingsvoorwaarden en/of praktische regelingen zoals levering, eigendomsrechten e.d. worden gestipuleerd. En waaraan de leverancier zowel als de klant zich aan dienen te houden. 

Lire la suite...
 
Europees Betalingsbevel rekent af met achterstallige betalingen PDF Imprimer Envoyer

Europees BetalingsvbevelVlotte invordering binnen de EU van onbetaalde buitenlandse facturen  

Velen onder de leden van NAUTIBEL, watersportprofessionals, onderhouden intense handelsrelaties over de landsgrenzen heen. U levert goederen aan buitenlandse klanten, zelfs tot buiten de relatief veilige grenzen van de Europese Unie. Dit is onontbeerlijk voor een goede commerciële ontwikkeling van uw bedrijf. De pil kan bitter zijn wanneer uw buitenlandse klant nalaat de gefactureerde prestaties en leveringen te betalen.

Er bestaat echter sinds 2006 een alternatief, namelijk het Europees Betalingsbevel (hierna EBB), dat zeer recent in een nieuw kleedje werd gestoken met de Europese Verordening 936/2012 van 04.10.2012. 

Lire la suite...
 
Juridisch na-verkoop advies PDF Imprimer Envoyer
 

ONVERWACHTE PROBLEMEN NA VERKOOP ?

 

 

 

Wat gebeurt er als er goederen, na de afhandeling van de verkoop, niet aan hun taak of verwachtingen voldoen? Waar heeft de koper recht op en wat zijn de plichten van de verkoper?

 

Advies van Mr. D.R. Martens, juridisch adviseur NAUTIBEL en advocaat

 

Als hardwerkend ondernemer stelt U vrij vlug na de levering van buitenboordmotoren aan een nieuwe klant vast dat Uw factuur vóór de vervaldag betaald werd. U en Uw bankdirecteur zijn tevreden.

 

Doch, amper twee weken later ontvangt U een boze aangetekende ingebrekestelling van deze klant, waarin deze beweert dat U hem geen degelijk, verkoopbaar materiaal heeft verkocht. De motoren zouden het beloofde rendement niet halen en zouden de beloofde decibelgrens veel te veel overschrijden, zodat er geen normale vaart mee mogelijk is.

 

In welke situatie bevindt U zich en wat kan U doen ?

 

De algemene regel zal U wel bekend zijn dat een ondernemer als professionele verkoper volgens de wet verplicht is goederen zonder gebreken te verkopen, tenzij dit uitdrukkelijk voorzien en afgesproken werd. Krachtens deze regel heeft de koper het recht op levering van goederen zonder gebreken. De geleverde goederen moeten ook dienstig zijn voor het doel waarvoor ze gekocht werden.

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds zichtbare en anderzijds onzichtbare of verborgen gebreken.

 

De beoordeling van dit onderscheid moet gebeuren vanuit het standpunt van de koper. De professionele verkoper dient alle aspecten van een verkocht goed te kennen, maar de koper niet.

 

Een gebrek aan een goed is zichtbaar of waarneembaar wanneer dit gemakkelijk te ontdekken valt.

 

Een gebrek is onzichtbaar of verborgen wanneer het niet gemakkelijk te ontdekken valt en/of pas na gebruik of verwerking zichtbaar en waarneembaar wordt.

 

Of een koper al dan niet zo een gebrek “gemakkelijk” kan vaststellen hangt ook af van het feit of de koper zelf wel of niet enige professionele of verworven kennis heeft van het gekochte goed. Is dit wel het geval, zo zal hij slechts moeilijk kunnen voorhouden dat een beweerd gebrek verborgen was. Is dit niet het geval – en voor consumenten is dit steeds zo – zo zal ieder gebrek vrij vlug verborgen zijn.

 

Bij aankoop van een goed met enig zichtbaar gebrek zal er geen protest meer kunnen zijn zodra de levering zal gebeurd zijn en er geen onmiddellijke reactie volgt.

 

De koper van een goed die pas na enige tijd een gebrek vaststelt en van oordeel is dat zonder dit gebrek hij het goed wel of niet zou gekocht hebben of niet voor de overeengekomen prijs, dient de verkoper zo spoedig mogelijk aangetekend in gebreke te stellen. Leidt dit niet tot een regeling, zo kan er een procedure aangevat worden. De koper moet kiezen. Ofwel eist hij de vernietiging van de verkoop, met terugbetaling en betaling van schadevergoeding enerzijds en teruggave van het goed anderzijds. Ofwel wenst hij het goed toch te behouden en enkel een schadevergoeding te ontvangen.

 

Zowel de ene als de andere vordering moet ingesteld worden bij de Rechtbank “binnen een korte termijn” De wet geeft echter geen definitie hoelang deze termijn is. Dit zal beoordeeld worden in functie van de concrete omstandigheden van iedere zaak.

 

Hoe kan een professionele verkoper zich verdedigen ?

 

De eerste maatregel situeert zich nog vóór de verkoop. Indien de verkochte goederen geheel of gedeeltelijk bij een andere leverancier gekocht werden of indien er grondstoffen voor de verwerking aangekocht werden, dient de ondernemer, die dan zelf koper is, ook te controleren of er hem geen gebrekkige zaken geleverd werden.

 

De tweede maatregel situeert zich bij de verkoop. Door goed opgestelde algemene verkoopsvoorwaarden te gebruiken kan men zijn eigen contractuele aansprakelijkheid beperken. Let er wel op dat deze voorwaarden én op alle documenten (offerten, orderbevestigingen, facturen e.a.) voorkomen én dat deze aangepast zijn aan de specifieke noden van Uw onderneming. De verplichtingen van een verkoper aangaande verborgen gebreken zijn immers niet van dwingend recht.

 

Een derde maatregel kan na iedere verkoop genomen worden, door bvb. iedere aanmaning dadelijk door te zenden aan deze van wie U de goederen of grondstoffen gekocht heeft.

 

Uiteraard dient ook iedere klacht van een koper steeds onderzocht en zo spoedig mogelijk schriftelijk beantwoord te worden.

 

Hoe moet men zich gedragen indien de klacht komt van een koper die zelf geen ondernemer is maar slaat op beweerde gebreken aan consumptiegoederen ?

 

Ga eerst na of het wel gaat over een klacht aan een roerend lichamelijk goed door U verkocht zoals een pleziervaartuig, een auto, een koelkast, een meubel, planten …

 

Ga dan na of de klager ook de koper was en of het gaat om een persoon die een goed koopt voor privé-gebruik en niet voor professioneel gebruik.

 

Hou er rekening mee dat in dat geval Uw algemene verkoopsvoorwaarden niet van toepassing zullen zijn omdat de wettelijk verplichte garantie toepasbaar is. Deze bedraagt twee jaar na levering van nieuwe goederen. Indien het een tweedehandsgoed betreft, is dit slechts één jaar.

 

Kan de koper – consument aantonen dat het goed niet overeenstemt met wat er op de verpakking of in de reclame staat of indien het goed slecht functioneert, dan heeft de consument recht op de wettelijke garantie.

 

Ook de koper – consument dient eerst tot schriftelijke ingebrekestelling over te gaan. Komt er geen regeling tussen, dan kan er aan de Rechtbank gevraagd worden de professionele verkoper te veroordelen tot de kosteloze vervanging of herstelling van het goed.  Enkel indien de herstelling of vervanging onredelijk of onmogelijk is, zal er een prijsvermindering opgelegd worden. Een schadevergoeding is ook steeds mogelijk.

 

Ter afsluiting wordt ook nog de zuivere commerciële garantie vermeld die een professionele verkoper aan een consument kan verlenen. Deze moet over een langere termijn lopen dan het wettelijk minimum van twee jaar. Ook moeten de exacte duur vermeld worden en ook een geografisch afgebakend gebied.

 

Weet U tenslotte dat U zich voor dergelijke zaken kan verzekeren en dat voor dergelijke problemen het ook mogelijk is een rechtsbijstandverzekering af te sluiten ?

 

 

 

 

D. R. Martens

Advokaat – MLAW – Gent

m.m.v. L. Pottie, advokaat.

Sales-beurs---na-verkoopOnverwachte problemen na de verkoop?


Wat gebeurt er als er goederen, na de afhandeling van de verkoop, niet aan hun taak of verwachtingen voldoen? Waar heeft de koper recht op en wat zijn de plichten van de verkoper?

Advies van Mr. D.R. Martens, juridisch adviseur NAUTIBEL en advocaat


Lire la suite...
 
Scheepvaartreglement PDF Imprimer Envoyer

Het vernieuwde, geïllustreerde scheepvaartreglement.

Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren van het Koninkrijk

 
Vadecum voor de pleziervaart in België PDF Imprimer Envoyer
Alle gegevens voor de pleziervaart: brevetten, examens, verplichte jachtuitrusting, nuttige adressen en andere coördinaten en nog veel meer in het Vademecum voor de Pleziervaart in België.
 


Bannière
Bannière
Bannière
Bannière
Bannière
Bannière
Bannière
Bannière
Bannière